Dopuna dnevnog reda za sjednicu Opšte skupštine članova

U skladu sa članom 25. Statuta, Upravni odbor Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG na sjednici održanoj dana 20.07.2023. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

Vrši se dopuna dnevnog reda za sjednicu Opšte skupštine članova sa sljedećim tačkama:

– Donošenje Poslovnika o radu Opšte skupštine članova;
– Izmjene i dopune Pravilnika o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
– Izmjena Odluke o korišćenju neraspodjeljivih iznosa do 31.12.2018. godine, donešena na sjednici Opšte skupštini članova održanoj 29.06.2022. godine;
– Donošenje Odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Dopunjen Dnevni red za sjednicu Opšte skupštine članova koja će se održati dana 28.07.2023. godine glasi:

1. Otvaranje sjednice Opšte skupštine članova:
– Utvrđivanje kvoruma
– Usvajanje dnevnog reda
– Izbor sekretara sjednice Opšte skupštine članova, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Donošenje Poslovnika o radu Opšte skupštine članova;
3. Izmjene i dopune Statuta;
4. Izmjene i dopune Plana raspodjele;
5. Odluka o odobravanju Godišnjeg izvještaja o transparentnosti;
6. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora;
7. Odluka o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
8. Odluka o korišćenju neutrošenih sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti;
9. Imenovanje revizora za 2023. godinu;
10. Izjave lica koja upravljaju poslovanjem PAM-a CG;
11. Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za kulturne i socijalne namjene i podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica;
12. Izmjene i dopune Pravilnika o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
13. Izmjena Odluke o korišćenju neraspodjeljivih iznosa do 31.12.2018. godine, donešena na sjednici Opšte skupštini članova održanoj 29.06.2022. godine;
14. Donošenje Odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
15. Tekuća pitanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Upravni odbor:
Predsjednik Dejan Božović s.r.

Izvršni direktor:
Vasilije Raičević s.r.