Dopuna dnevnog reda za Skupštinu PAM CG

U skladu sa članom 26. Statuta PAM CG, Upravni odbor NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, na sjednici održanoj dana 11.06.2020. godine, donio je

O D L U K U
O DOPUNI DNEVNOG REDA SKUPŠTINE PAM CG

Dodaje se nova tačka Dnevnog reda – IZMJENE I DOPUNE STATUTA.

Novi, dopunjen dnevni red za Skupštinu NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, sada glasi:

1. Otvaranje Skupštine:
– Utvrđivanje kvoruma
– Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja sa finansijskim izvještajima o poslovanju (Bilans stanja, Bilans uspjeha i iskaz o tokovima gotovine značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske iskaze; realizacija zajedničkih sporazuma sa korisnicima i privremenih tarifa, realizacija ugovora o recipročnom zastupanju sa stranim organizacijama);

3. Usvajanje godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;

4. Usvajanje godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;

5. Usvajanje mišljenja i predloga Upravnog i Nadzornog odbora u vezi godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora;

6. Predlog finansijskog plana za 2020. poslovnu godinu;

7. Razrješenje i izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora;

8. Izbor revizora za poslovnu 2020. godinu;

9. Izmjene i dopune Statuta;

10. Tekuća pitanja.

Skupština će se održati dana 22.06.2020. godine u poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici,
dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 18h.

Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.                             Predsjednik UO, dr Srđan Bulatović s.r.