Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 20.05.2020. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim

 DNEVNIM REDOM:

 1. Otvaranje Skupštine:
    – Utvrđivanje kvoruma
    – Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja sa finansijskim izvještajima o poslovanju (Bilans stanja, Bilans uspjeha i iskaz o tokovima gotovine značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske iskaze; realizacija zajedničkih sporazuma sa korisnicima i privremenih tarifa, realizacija ugovora o recipročnom zastupanju sa stranim organizacijama);

3. Usvajanje godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;

4. Usvajanje godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;

5. Usvajanje mišljenja i predloga Upravnog i Nadzornog odbora u vezi godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora;

6. Predlog finansijskog plana za 2020. poslovnu godinu;

7. Razrješenje i izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora;

8. Izbor revizora za poslovnu 2020. godinu;

9. Tekuća pitanja.

Skupština će se održati dana 22.06.2020. godine u poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici,
dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 18 h.

U radu i odlučivanju na Skupštini mogu učestvovati članovi PAM CG u skladu sa Statutom.

Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Skupštine,  svakog radnog dana od 12-14 h u poslovnim prostorijama PAM CG u Podgorici, dr Vukašina Markovića 112.

 

 Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.                                             Predsjednik UO, dr Srđan Bulatović s.r.