Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 30.11.2021. godine, donio Odluku o sazivanju sjednice Skupštine sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine:
– Utvrđivanje kvoruma
– Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
3. Izmjene i dopune Statuta;
4. Izmjene i dopune Plana raspodjele.

Sjednica Skupštine će se održati dana 17.12.2021. godine u poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 17h.

Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Skupštine, svakog radnog dana od 12-14h u poslovnim prostorijama PAM CG u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 110/112. U radu i odlučivanju na Skupštini mogu učestvovati članovi PAM CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.

Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.

Predsjednik UO Dejan Božović s.r.