Poziv za sjednicu Opšte skupštine članova

Na osnovu člana 22 Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 08.06.2022. godine, donio Odluku o sazivanju Opšte skupštine članova, sa sljedećim

                                                      DNEVNIM REDOM:
1. Otvaranje Opšte skupštine članova:
– Utvrđivanje kvoruma
– Usvajanje dnevnog reda
– Izbor sekretara sjednice Opšte skupštine članova, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Prezentacija aplikacije za sajt namijenjena članovima PAM-a CG;
3. Razmatranje i odobravanje Godišnjeg izvještaja o transparentnosti za 2021. godinu;
4. Donošenje Pravilnika o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
5. Donošenje Pravilnika o odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava;
6. Donošenje novog Plana raspodjele;
7. Donošenje Pravilnika o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja
prihoda od prava;
8. Donošenje odluke o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
9. Donošenje odluke o korišćenju neutrošenih sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene;
10. Prenošenje ovlašćenja na Nadzorni odbor u skladu sa članom 158 stav 4 Zakona o autorskom i srodnim pravima;
11. Informisanje članova Opšte skupštine o usvojenim pravilnicima iz nadležnosti Nadzornog odbora – Pravilnik o upravljanju rizikom i Upravnog odbora – Pravilnik o načinu korišćenja, čuvanju i uništavanju pečata i štambilja i Pravilnik o naknadi troškova;
12. Tekuća pitanja.

Opšta Skupština članova će se održati dana 29.06.2022. godine u poslovnim prostorijama PAM-a CG, u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 110/112 sa početkom u 17,00 časova.

U radu i odlučivanju na Opštoj skupštini članova mogu učestvovati članovi PAM-a CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.
Članovi Opšte Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Opšte skupštine, svakog radnog dana od 12 do 14h u poslovnim prostorijama PAM-a CG.

Predsjednik UO Dejan Božović s.r.
Izvršni direktor Vasilije Raičević s.r.