Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 02.12.2019. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim

                                                    DNEVNIM REDOM:

 

1. Otvaranje Skupštine:

– Utvrđivanje kvoruma;
– Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;

2. Izbor revizora za poslovnu 2019. godinu;

3. Izmjene i dopune Statuta;

Skupština će se održati 26.12.2019. godine u  poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici,
Dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 17 h.

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi muzički  autori, članovi  PAM CG.

Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Skupštine,  svakog radnog dana od 12-14 h u poslovnim prostorijama PAM CG u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 112.

 

Izvršni direktor, Vasilije Raičević, s.r.                             Predsjednik UO, Dr Srđan Bulatović, s.r.