Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23 statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – „PAM CG“, UPRAVNI ODBOR je na sjednici održanoj 19.11.2018. godine donio Odluku o sazivanju Skupštine sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Otvaranje skupštine: 1. Izbor sekretara sjednice Skupštine; 2. Izbor zapisničara ovjerača zapisnika; Utvrđivanje kvoruma
  2. Usvajanje novog Plana raspodjele (Pravilnik o raspodjeli)
  3. Izmjene i dopune Statuta
  4. Izmjene i dopune Pravilnika o muzičkim izvještajima – košuljicama
  5. Predlog odluke o kupovini ili iznajmljivanju poslovnog prostora u Budvi
  6. Izbor nezavisnog revizora za 2018. godinu
  7. Tekuća pitanja

Skupština će se održati dana 21.12.2018. u prostorijama PAM CG u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 16,00 časova.

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi muzički autori članovi PAM CG.

Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka 20 dana prije održavanja skupštine svakog radnog dana od 12-14h u prostorijama PAM CG u Podgorici, Dr Vukašina Markovića br. 112.

 

Izvršni direktor, Vasilije Raičević, s.r.

Predsjednik UO Dr Srđan Bulatović, s.r.