Poziv za Opštu skupštinu članova

Na osnovu člana 22 Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je na elektronskoj sjednici održanoj dana 25.11.2022. godine, donio Odluku o sazivanju Opšte skupštine članova, sa sljedećim

         DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Opšte skupštine članova:
– Utvrđivanje kvoruma
– Usvajanje dnevnog reda
– Izbor sekretara sjednice Opšte skupštine članova, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Izmjene i dopune Statuta PAM-a CG
3. Tekuća pitanja.

Opšta Skupština članova će se održati dana 12.12.2022. godine u poslovnim prostorijama PAM-a CG, u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 110/112 sa početkom u 17,00 časova.

U radu i odlučivanju na Opštoj skupštini članova mogu učestvovati članovi PAM-a CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.
Članovi Opšte Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Opšte skupštine, svakog radnog dana od 12 do 14h u poslovnim prostorijama PAM-a CG.

Predsjednik UO Dejan Božović s.r.
Izvršni direktor Vasilije Raičević s.r.