Poziv za sjednicu Opšte skupštine članova

Na osnovu člana 22 Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 17.07.2023. godine, donio Odluku o sazivanju sjednice Opšte skupštine članova, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje sjednice Opšte skupštine članova:
– Utvrđivanje kvoruma
– Usvajanje dnevnog reda
– Izbor sekretara sjednice Opšte skupštine članova, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Izmjene i dopune Statuta;
3. Izmjene i dopune Plana raspodjele;
4. Odluka o odobravanju Godišnjeg izvještaja o transparentnosti;
5. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora;
6. Odluka o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
7. Odluka o korišćenju neutrošenih sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti;
8. Imenovanje revizora za 2023. godinu;
9. Izjave lica koja upravljaju poslovanjem PAM-a CG;
10. Usvajanje Pravilnika o raspodjeli sredstava za kulturne i socijalne namjene i podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica;
11. Tekuća pitanja.

Sjednica Opšte skupštine članova održaće se dana 28.07.2023. godine u poslovnim prostorijama PAM-a CG, u Podgorici, dr Vukašina Markovića 110/112 sa početkom u 10:00 časova.

U radu i odlučivanju na Opštoj skupštini članova mogu učestvovati članovi PAM-a CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.
Članovi Opšte Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, 5 dana prije održavanja sjednice Opšte skupštine, svakog radnog dana od 12 do 14h u poslovnim prostorijama PAM-a CG.

Za Upravni odbor
Predsjednik Dejan Božović s.r

Izvršni direktor
Vasilije Raičević s,r.