POZIV ZA PONOVNU SJEDNICU OPŠTE SKUPŠTINE ČLANOVA

U skladu sa članom 20 Statuta Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, izvršni direktor saziva ponovnu sjednicu Opšte skupštine članova. Ponovna sjednica Opšte skupštine članova održaće se dana 08.08.2023. godine u poslovnim prostorijama PAM-a CG, u Podgorici, dr Vukašina Markovića 110/112 sa početkom u 11:00 časova sa istim dnevnim redom.

Dnevni red za ponovnu sjednicu Opšte skupštine članova:

1. Otvaranje sjednice Opšte skupštine članova:
– Utvrđivanje kvoruma
– Usvajanje dnevnog reda
– Izbor sekretara sjednice Opšte skupštine članova, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Donošenje Poslovnika o radu Opšte skupštine članova;
3. Izmjene i dopune Statuta;
4. Izmjene i dopune Plana raspodjele;
5. Odluka o odobravanju Godišnjeg izvještaja o transparentnosti;
6. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora;
7. Odluka o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
8. Odluka o korišćenju neutrošenih sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti;
9. Imenovanje revizora za 2023. godinu;
10. Izjave lica koja upravljaju poslovanjem PAM-a CG;
11. Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za kulturne i socijalne namjene i podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica;
12. Izmjene i dopune Pravilnika o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
13. Izmjena Odluke o korišćenju neraspodjeljivih iznosa do 31.12.2018. godine, donešena na sjednici Opšte skupštini članova održanoj 29.06.2022. godine;
14. Donošenje Odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
15. Tekuća pitanja.

U radu i odlučivanju na Opštoj skupštini članova mogu učestvovati članovi PAM-a CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.
Članovi Opšte Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, 5 dana prije održavanja ponovne sjednice Opšte skupštine, svakog radnog dana od 12 do 14 časova u poslovnim prostorijama PAM-a CG.

U Podgorici, 28.07.2023. godine

PAM CG
Izvršni direktor Vasilije Raičević s.r.