Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 10.03.2019. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

 1.  Otvaranje Skupštine
  1. Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika
  2. Utvrđivanje kvoruma
 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja sa finansijskim izvještajima o poslovanju (Bilans stanja, Bilans uspjeha i iskaz o tokovima gotovine značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske iskaze; realizacija zajedničkih sporazuma sa korisnicima i privremenih tarifa, realizacija ugovora o recipročnom zastupanju sa stranim organizacijama)
 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima
 4. Usvajanje godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima
 5. Usvajanje mišljenja i predloga Upravnog i Nadzornog odbora u vezi godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora
 6. Razrješenje jednog člana Nadzornog odbora
 7. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta – Prečišćeni tekst
 8. Predlog finansijskog plana za 2019. poslovnu godinu
 9. Tekuća pitanja

 

Skupština će se održati 28.03.2019. godine u  poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici,

Dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 17 h.

 

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi muzički  autori, članovi  PAM CG.

Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Skupštine,  svakog radnog dana od 12-14 h u poslovnim prostorijama PAM CG u Podgorici,

Dr Vukašina Markovića 112.

 

 

Izvršni direktor, Vasilije Raičević, s.r.                             Predsjednik UO, Dr Srđan Bulatović, s.r.