Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 26.02.2020. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim

 

DNEVNIM REDOM:

 

 1. Otvaranje Skupštine:
 2. Utvrđivanje kvoruma
 3. Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;
 4. Usvajanje godišnjeg izvještaja sa finansijskim izvještajima o poslovanju (Bilans stanja, Bilans uspjeha i iskaz o tokovima gotovine značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske iskaze; realizacija zajedničkih sporazuma sa korisnicima i privremenih tarifa, realizacija ugovora o recipročnom zastupanju sa stranim organizacijama);
 5. Usvajanje godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;
 6. Usvajanje godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;
 7. Usvajanje mišljenja i predloga Upravnog i Nadzornog odbora u vezi godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora;
 8. Predlog finansijskog plana za 2020. poslovnu godinu;
 9. Razrješenje i izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora;
 10. Izbor revizora za poslovnu 2020. godinu;
 11. Tekuća pitanja.

 

Skupština će se održati dana 30.03.2020. godine u poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici,
Dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 17 h.

U radu i odlučivanju na Skupštini mogu učestvovati članovi PAM CG u skladu sa Statutom.

Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Skupštine,  svakog radnog dana od 12-14 h u poslovnim prostorijama PAM CG u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 112. 

Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.                                             Predsjednik UO, Dr Srđan Bulatović s.r.