Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 08.03.2021. godine, donio Odluku o sazivanju Skupštine sa sljedećim

           DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine:
– Utvrđivanje kvoruma
– Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja sa finansijskim izvještajima o poslovanju (Bilans stanja, Bilans uspjeha i iskaz o tokovima gotovine značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske iskaze; realizacija zajedničkih sporazuma sa korisnicima i privremenih tarifa, realizacija ugovora o recipročnom zastupanju sa stranim organizacijama);
3. Usvajanje godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;
4. Usvajanje godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;
5. Usvajanje mišljenja i predloga Upravnog i Nadzornog odbora u vezi godišnjeg izvještaja ovlašćenog finansijskog revizora;
6. Predlog finansijskog plana za 2021. poslovnu godinu;
7. Usvajanje Pravilnika o finansiranju/sufinansiranju kulturnih i socijalnih namjena i podsticanje kulturne raznolikosti;
8. Tekuća pitanja.

Skupština će se održati dana 30.03.2021. godine u poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici,
Dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 17h.

U radu i odlučivanju na Skupštini mogu učestvovati članovi PAM CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom. Pozivamo članove čije je mjesto prebivališta van Podgorice, a imaju namjeru i uslove da učestvuju u radu Skupštine shodno Statutu, da se najkasnije do 29.03.2020. godine, obrate sručnoj službi PAM CG kako bi dobili odgovarajuću potvrdu za izlazak iz objekta stanovanja/međugradski saobraćaj.
Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, 10 dana prije održavanja Skupštine, svakog radnog dana od 12-14h u poslovnim prostorijama PAM CG u Podgorici, dr Vukašina Markovića 110/112.

Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.

Predsjednik UO Srđan Bulatović s.r.