Obavještenje o sazivanju sjednice Opšte skupštine članova

Na osnovu člana 22 Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 17.06.2024. godine, donio Odluku o sazivanju sjednice Opšte skupštine članova, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje sjednice Opšte skupštine članova:
– Utvrđivanje kvoruma
– Usvajanje dnevnog reda
– Izbor sekretara sjednice Opšte skupštine članova, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Odluka o odobravanju Godišnjeg izvještaja o transparentnosti;
3. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora;
4. Odluka o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
5. Odluka o korišćenju neutrošenih sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene i podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica;
6. Imenovanje revizora za 2024. godinu;
7. Izjave lica koja upravljaju poslovanjem Organizacije;
8. Izmjene i dopune Plana raspodjele;
9. Tekuća pitanja.

Sjednica Opšte skupštine članova održaće se dana 28.06.2024. godine u poslovnim prostorijama PAM-a CG, u Podgorici, dr Vukašina Markovića 110/112 sa početkom u 17 časova.

U radu i odlučivanju na sjednici Opšte skupštine članova mogu učestvovati članovi PAM-a CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.

Članovi Opšte skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, 5 dana prije održavanja sjednice Opšte skupštine, svakog radnog dana od 12 do 14 časova u poslovnim prostorijama PAM-a CG.

Predsjednik UO, Dejan Božović s.r.
Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.