Autori

 

NA OVIM STRANICAMA MOŽETE NAĆI SVE OBRASCE ZA AUTORE.

Vi ste autor, pomozite nam u edukaciji onih koji bez Vaše dozvole – odobrenja PAM-a CG, javno koriste vaša muzička djela. Jeste li znali da je javno korišćenje muzičkih djela bez odobrenja, takođe, oblik piraterije – tzv. “siva piraterija” koja nanosi štetu autorima

Vodimo kampanju “Poštuj autora” usmjerenu prema najširoj javnosti i korisnicima Vaših muzičkih djela. Kampanjom “Poštuj autora” korisnicima muzičkih djela, javnosti, želimo približiti muziku, edukujemo ih o tome da je muzika proizvod autora koju oni koriste u svom poslovanju, kako bi bili konkurentni. U kampanji “Poštuj autora” upućujemo u osnove autorsko-pravne zaštite, zakonske obaveze onih koji muziku javno koriste, kao i sredstva zaštite u slučaju kršenja autorskog prava. Na taj način, najširu javnost edukujemo o vrijednosti Vaših djela i njihovom moćnom uticaju na svakodnevni život.

Naša borba za Vaša prava i Vaše honorare svake godine pokazuje rezultate i sve je manje onih koji muziku koriste ilegalno, a prikupljena sredstva od autorskih naknada se raspodjelu Vama. Međutim, brzi tempo razvoja tehnologije omogućava nove načine korišćenja muzičkih djela i tako nam nameće potrebu za novim mehanizmima za zaštitu Vaših autorskih djela.

Potreban nam je i Vaš glas. Muzička djela koriste se svuda i u svakom trenutku. Pritom se, nažalost, ne razmišlja da ste Vi u njihovo stvaranje uložili svoj talent, trud, znanje, ideje, novac i vrijeme. Vi sami javno morate reći da su muzička djela Vaša egzistencija i da je neovlašćeno korišćenje autorskog djela isto što i krađa materijalne stvari.

Muzičko djelo može prijaviti autor muzike koji je dužan navesti ima li i drugih nosilaca autorskog prava na djelu koje prijavljuje i sve podatke koji utiču na pravilnu zaštitu autorskih prava i raspodjelu autorskih naknada.

Aranžera muzičkog djela može prijaviti i autor muzike i – na osnovu prijave, aranžer može ostvarivati autorsku nadoknadu. Aranžer koji je naveden na prijavi djela ne može biti brisan s prijave bez pisane saglasnosti. Aranžer može prijaviti obradu tradicionalnog djela ili obradu slobodnog djela.

Pored imena, prilikom prijave djela autor može navesti najviše dva pseudonima. Ali, kao pseudonim ne smije uzeti već postojeće građansko ime ili pseudonim nekog autora odnosno nosioca autorskog prava. Podatke o već postojećim pseudonimima svaki autor može provjeriti u PAM-u CG.

Na prijavi djela potrebno je ispisati prva 4 takta djela ili glavne teme, odnosno, autor uz uredno popunjenu prijavu treba priložiti i kompletne note i tekst, kao i demo, odnosno legalno izdati nosač zvuka (npr. CD). Muzičko djelo kategoriše se u određenu kategoriju u zavisnosti od podataka navedenih u prijavi djela i izvršene kategorizacije od zvanične Komisije. Ukoliko djelo nije prijavljeno, PAM CG ostvaruje zaštitu na osnovu podataka kojima raspolaže.

Uredno popunjene prijave djela dostavljajte nam na adresu:
PAM CG
Dr Vukašina Markovića 110-112
81110 Podgorica, Crna Gora