OBAVJEŠTENJE ZA NOSIOCE PRAVA

Poštovani nosioci prava,

U smislu člana 206f Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. list CG”, br.37/11, 53/16 i 145/21), obavještavamo vas o pravima iz čl.154 i 154a Zakona o autorskom i srodnim pravima, kao i o svim uslovima za ostvarivanje prava iz člana 154 stav 5 navedenog zakona:

“Prava nosioca prava
Član 154
Nosilac prava može da ovlasti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da upravlja njegovim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima po njegovom izboru, za područja država po izboru.
Nosilac prava može da ovlasti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava da upravlja njegovim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima po njegovom izboru, za područja država po izboru, nezavisno od države članice Evropske unije čiju nacionalnost ili boravište ima nosilac prava ili sjedišta organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.
Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da upravlja pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima iz stava 1 ovog člana ako to upravljanje spada u njenu djelatnost, osim ako postoje opravdani razlozi za odbijanje tog upravljanja.
Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da upravlja pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima iz stava 2 ovog člana ako to upravljanje spada u njenu djelatnost, osim ako postoje opravdani razlozi za odbijanje tog upravljanja.
Nosilac prava može da prenese ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje prava, vrste prava, vrsta djela, kao i drugih sadržaja po njegovom izboru, a organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da u pisanoj formi informiše nosioca prava čija prava ostvaruje o uslovima pod kojima nosilac prava može da prenese ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje svojih prava, vrsta prava, vrsta djela ili drugih sadržaja čije upravljanje je povjereno toj organizaciji.
Nekomercijalnim korišćenjem iz stava 5 ovog člana, smatra se korišćenje u kojem se ne ostvaruje ekonomska korist.
Nosilac prava ovlašćivanjem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava da upravlja njegovim pravima, daje saglasnost posebno za svako pravo ili vrstu prava, vrstu djela ili drugi sadržaj za koji daje ovlašćenje za upravljanje, a takva saglasnost mora biti zavedena u pisanom obliku.
Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da informaciju o pravima koja nosioci prava imaju u skladu sa st. 1 do 7 ovog člana i članom 154a ovog zakona objavi na svojoj internet stranici.
Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava dužna je da obavijesti nosioce prava o pravima iz st. 1 do 7 ovog člana i člana 154a ovog zakona, kao i o uslovima za ostvarivanje prava iz stava 5 ovog člana, prije davanja ovlašćenja za upravljanje tim pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima.

Otkazivanje ovlašćenja za upravljanje pravima
Član 154a
Nosilac prava može da otkaže ovlašćenje iz člana 154 st. 1 i 2 ovog zakona za upravljanje pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima koje je povjerio organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava u cjelini ili u pogledu ili bilo kojeg prava, vrste prava, vrste djela ili drugih sadržaja po izboru, za područja država po izboru, nakon otkaznog roka koji ne može biti duži od šest mjeseci.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, organizacija za kolektivno ostvarivanje prava može da odluči da otkazivanje proizvodi pravno dejstvo od kraja finansijske godine.
Ako je pravo na potraživanje određenih iznosa nastalo prije otkazivanja prava iz stava 1 ovog člana ili u okviru ovlašćenja datog prije stupanja na snagu otkazivanja prava, nosilac prava zadržava prava prema organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava iz čl. 162, 162a, 162b, 162c, 164, 166a, 175 i 180g ovog zakona.
Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, ne smije da ograničava korišćenje prava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, isticanjem uslova da za ostvarivanje tih prava zahtijeva da se upravljanje pravima, vrstama prava, vrstama djela ili drugim sadržajima koji su predmet otkazivanja ili povlačenja povjeri drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.”

 

Informacija o postupcima rešavanja sporova

Preuzmite (PDF, Unknown)