PAM CG OSTVARUJE AUTORSKA PRAVA U SKLADU SA NAJVIŠIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Pravosnažno odbijena tužba Miodraga Bola Boškovića protiv PAM-a CG

NVO Organizacija za zaštitu prava autora Crne Gore – PAM CG uspješno je okončala spor po tužbi koju je protiv ove organizacije podnio Miodrag Bole Bošković radi isplate autorske naknade koja mu ne pripada ni po domaćim, ni po međunarodnim propisima.

Ova presuda ima posebnu važnost za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori i pravnu sigurnost u ovoj važnoj oblasti intelektualne svojine, jer su njenim donošenjem spriječeni nasrtaji da se u Crnoj Gori, nasuprot svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, uruši sistem kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava muzičkih autora kroz ostvarivanje autorske naknade koja ne pripada tužiocu i, s tim u vezi, zaštićena prava i interesi domaćih i stranih muzičkih autora.

Dvije su ključne stvari iz obrazloženja presude Apelacionog suda Crne Gore posebno značajne. 1. Potvrde o emitovanju autorskih djela koje je tužiocu izdalo nekoliko turističko-ugostiteljskih objekata, od kojih jedan renomirana hotelska grupa, ne mogu biti osnov za obračun autorskih naknada-tantijema, niti postoji propisana mogućnost da takve potvrde pribavljaju autori, jer bi to bilo u suprotnosti sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, kao i relevantnim opštim aktima PAM-a, kojima je uređena ova pravna oblast. Da je postalo pravosnažno stanovište iz presude Privrednog suda Crne Gore da su za obračun i isplatu autorske naknade relevante potvrde koje je dostavio tužilac, a koja se zasniva na nalazu i mišljenju vještaka Predraga Drecuna i koja je preinačena presudom Apelacionog suda Crne Gore, sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava bio bi kompromitovan mogućnošću proizvoljne i jednostrane manipulacije podacima na osnovu kojih se vrši raspodjela. 2. Druga ključna stvar koja je važna za kolektivno ostvarivanje autorskih prava odnosi se na princip da se tantijeme isplaćuju iz naplaćene naknade koja se odnosi na period u kome su iste ostvarene. Dakle, uslov za isplatu tantijema je prethodna naplata autorske naknade od korisnika muzičkih djela! PAM je ovim povodom bio primoran da napiše više od sto stranica argumentovano prigovarajući nalazu i mišljenju angažovanog vještaka Predraga Drecuna, na kome je bila zasnovana presuda Privrednog suda Crne Gore. Vrlo prosto, ne može se vršiti isplata ako prethodno nije izvršena naplata! Prihvatanje drugačijeg stanovišta direktno bi ugrozilo imovinska prava svih preostalih autora čija prava štiti PAM CG, kao kolektivna organizacija.

Na sve navedeno PAM CG je detaljno ukazivao od samog početka sudskog postupka, apostrofirajući da je u pitanju jasna namjera da se ostvari naknada koja ne pripada tužiocu i da se na taj način dovede u pitanje kolektivna zaštita imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori, što je, u konačnom, potvrđeno prednje navedenom presudom Apelacionog suda Crne Gore.

Podsjećamo da je razvijeno i efikasno kolektivno ostvarivanje imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori koje se ostvaruje preko PAM-a CG u značajnoj mjeri doprinijelo da se privremeno zatvori pregovaračko poglavlje 7 – Intelektualna svojina, te da PAM CG, nastavljajući da daje svoj doprinos integraciji Crne Gore u porodicu razvijenih država Evropske unije, a sa najmjerom daljeg unapređenja kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori, realizuje projekat „Muzika za sve – Jačanje kapaciteta OCD iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

U konačnom, ističemo da navedena presuda Apelacionog suda Crne Gore predstavlja trijumf prava i pravde nad nasrtajima da se u Crnoj Gori uruši sistem kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava muzičkih autora, te da će PAM CG nastaviti da razvija i snaži kolektivno ostvarivanje imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori, uz punu implementaciju domaćih i međunarodnih propisa i standarda.

PAM CG