POTPISAN UGOVOR SA TURISTIČKOM ORGANIZACIJOM BARA

Poslije višegodišnjih sudskih sporova, TO Bar i PAM CG potpisali su Ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG. Potpisivanju ugovora prethodio je sporazum o namirenju duga u ratama.

Vjerujemo da će ovaj sporazum i ugovor poslužiti kao dobar primjer i drugim turističkim organizacijama koje organizuju muzičke manifestacije a da prethodno nijesu zaključili ugovor kojim se reguliše pravo na korišćenje autorskih muzičkih djela.