XVIII Regionalni sastanak

Na Bledu je 02.09.2018. godine, u organizaciji SAZAS-a Slovenija, održan sastanak kolektivnih organizacija za zaštitu prava autora muzike. Sastanku su pored domaćina prisustvovali direktori organizacija iz regiona: HDS ZAMP (Hrvatska), SOKOJ (Srbija), ZAMP (Makedonija), PAM CG (Crna Gora).

U prvom dijelu sastanka, predstavnici organizacija informisali su prisutne sa planovima, postignutim rezultatima, svojim iskustvima kao i problemima u ostvarivanju kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava u svojim sredinama. Na sastanku je predloženo usaglašavanje pravilnika o raspodjeli naknada. U tom cilju formirana je radna grupa od predstavnika organizacija iz ex-YU prostora. U radnoj grupi ispred PAM-a CG učestvovao je Boris Giljanović, savjetnik za dokumentaciju i distribuciju.

Učesnici  sastanka su  izrazili zabrinutost  zbog nagovještaja   ukidanja  odredbe o solidarnoj odgovornosti iz člana 168. Zakona o autorskom i srodnim pravima Crne Gore, koja u praksi ima jednu od ključnih mehanizama za zaštitu autorskih muzičkih prava domaćih i stranih autora. Neophodnost postojanja solidarne odgovornosti u Zakonu uzrokovana  je  realnim prilikama u privrednom i pravnom životu Crne Gore a što je karakteristično i za druge države našeg regiona. Ovakav  stav uslovljen  je čestim i  izrađenim modelom poslovanja onog dijela kulturne industrije koja se bavi organizacijom masovnih muzičkih događaja kao što su festivali, koncerti na otvorenom i sl.
Zaključeno je da kolektivne organizacije iz regiona upute pismo predlagaču Zakona – Ministarstvu ekonomije u kome će dati snažnu podršku PAM-u CG u nastojanjima da se u Zakonu zadrži norma koja se odnosi na solidarnu odgovornost.

U nastavku sastanka pozdravljena je Direktiva o autorskom pravu na digitalnom tržištu čiji su predlog, u septembru ove godine, prihvatili poslanici Evropskog parlamenta. Direktiva predviđa da platforme kao što su YouTube, Facebook i druge, budu zakonski odgovorne za kontrolu korišćenja sadržaja zaštićenog autorskim pravima kako bi se obezbijedila bolja zaštita autora i adekvatna naknada za njihova djela a sa druge strane krajnjim korisnicima će biti omogućen bolji pristup sadržaju tj. osiguraće se pravna sigurnost za postavljeni sadržaj.

Učesnici su informisani da će PAM CG nastaviti pregovore sa YouTube-om kako bi se stvorili uslovi da muzički autori iz Crne Gore počnu da ostvaruju zaradu od reklama na tom muzičkom servisu.

Konsenzusom je odlučeno da sve organizcije raskinu ugovore sa grckom organizacijom AEPI i zaključe novi ugovor i finansijski podrže organizaciju AUTODIA koju podržava CISAC.

Domaćin sljedećeg regionalnog sastanka bice SOKOJ (Srbija)