Održan seminar na temu “Zaštita autorskih muzičkih prava”

EFIKASNA KOLEKTIVNA ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA JEDAN JE OD USLOVA ZA PRISTUPANJE CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI

U multimedijalnoj sali PAM-a CG održan je seminar za korisnike autorskih muzičkih djela na temu “Zaštita autorskih muzičkih prava”. Učesnici seminara imali su priliku da se bolje informišu o sistemu kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu, radu prve kolektivne organizacije u Crnoj Gori, kao i o razlozima propisivanja obaveze plaćanja autorskih muzičkih djela.

Izvršni direktor PAM-a CG g.Vasilije Raičević pozdravio je prisutne, kratko ih upoznao sa radom PAM-a CG i projektom u okviru kojeg je realizovan seminar, ističući da ovaj seminar predstavlja odličnu platformu za dijalog između Organizacije i korisnika i da će nesumnjivo doprinijeti još boljem razumijevanju kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava od strane korisnika. Tokom razgovora sa korisnicima posebno je naglasio da stručna služba PAM-a CG stoji na raspolaganju svim korisnicima kako bi dobili sve potrebne informacije u cilju legalnog korišćenja muzike.

U razgovoru su uzeli učešće dr Slobodan Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, advokat i pravni zastupnik PAM-a CG g. Ibrahim Smailović i ugledni privrednici iz različitih grupa korisnika autorskih muzičkih djela, kao što su kablovski operateri, rtv emiteri, poslenici turističko – ugostiteljske privrede, organizatori muzičkih festivala i drugi. Seminaru je isperd Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma prisustvovao g. Mladen Koprivica.

Na seminaru se moglo čuti da se sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava kroz istoriju pokazao kao najekonomičniji i pravno najsigurniji put do prava na korišćenje svjetskog repertoara muzike. Zbog toga svaki korisnik stiče i plaća pravo na korišćenje muzike preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava. Postojanje kolektivnih organizacije je i u interesu korisnika, a ne samo autora, jer im omogućuje neprocjenjive uštede na troškovima pribavljanja prava i plaćanja, u odnosu na situaciju u kojoj bi oni morali pregovarati, ugovarati i plaćati svaku transakciju sa svakim autorom pojedinačno.

Takođe, istaknuto je da je Privredni sud Crne Gore, kao nadležan za sporove u vezi sa autorskim pravima, efikasan u njihovom rješavanju, što ima posebnu važnost za dalje unapređenje zaštite autorskih muzičkih prava. Zakon je precizan i ne ostavlja prostora za improvizacije i nagađanja, pogotovo što PAM CG na teritoriji Crne Gore štiti ne samo imovinska prava domaćih, već i miliona inostranih autora.

Zaključeno je da ovakvi razgovori nesumnjivo doprinose boljem razumijevanju kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava, te da i u narednom periodu treba nastaviti sa njihovim organizovanjem.

Inače, PAM CG je od 2011. godine punopravni član CISAC-a (Svjetske konfederacije društava autora i kompozitora) koji predstavlja najveću mrežu autora sa više od 230 autorskih društava i 4 miliona aktivnih stvaralaca svih repertoara.

Seminar je organizovan u cilju realizacije projekata: „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“. Projekat se realizuje u okviru programa: „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

PAM CG

PAM CG OSTVARUJE AUTORSKA PRAVA U SKLADU SA NAJVIŠIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Pravosnažno odbijena tužba Miodraga Bola Boškovića protiv PAM-a CG

NVO Organizacija za zaštitu prava autora Crne Gore – PAM CG uspješno je okončala spor po tužbi koju je protiv ove organizacije podnio Miodrag Bole Bošković radi isplate autorske naknade koja mu ne pripada ni po domaćim, ni po međunarodnim propisima.

Ova presuda ima posebnu važnost za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori i pravnu sigurnost u ovoj važnoj oblasti intelektualne svojine, jer su njenim donošenjem spriječeni nasrtaji da se u Crnoj Gori, nasuprot svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima, uruši sistem kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava muzičkih autora kroz ostvarivanje autorske naknade koja ne pripada tužiocu i, s tim u vezi, zaštićena prava i interesi domaćih i stranih muzičkih autora.

Dvije su ključne stvari iz obrazloženja presude Apelacionog suda Crne Gore posebno značajne. 1. Potvrde o emitovanju autorskih djela koje je tužiocu izdalo nekoliko turističko-ugostiteljskih objekata, od kojih jedan renomirana hotelska grupa, ne mogu biti osnov za obračun autorskih naknada-tantijema, niti postoji propisana mogućnost da takve potvrde pribavljaju autori, jer bi to bilo u suprotnosti sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, kao i relevantnim opštim aktima PAM-a, kojima je uređena ova pravna oblast. Da je postalo pravosnažno stanovište iz presude Privrednog suda Crne Gore da su za obračun i isplatu autorske naknade relevante potvrde koje je dostavio tužilac, a koja se zasniva na nalazu i mišljenju vještaka Predraga Drecuna i koja je preinačena presudom Apelacionog suda Crne Gore, sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava bio bi kompromitovan mogućnošću proizvoljne i jednostrane manipulacije podacima na osnovu kojih se vrši raspodjela. 2. Druga ključna stvar koja je važna za kolektivno ostvarivanje autorskih prava odnosi se na princip da se tantijeme isplaćuju iz naplaćene naknade koja se odnosi na period u kome su iste ostvarene. Dakle, uslov za isplatu tantijema je prethodna naplata autorske naknade od korisnika muzičkih djela! PAM je ovim povodom bio primoran da napiše više od sto stranica argumentovano prigovarajući nalazu i mišljenju angažovanog vještaka Predraga Drecuna, na kome je bila zasnovana presuda Privrednog suda Crne Gore. Vrlo prosto, ne može se vršiti isplata ako prethodno nije izvršena naplata! Prihvatanje drugačijeg stanovišta direktno bi ugrozilo imovinska prava svih preostalih autora čija prava štiti PAM CG, kao kolektivna organizacija.

Na sve navedeno PAM CG je detaljno ukazivao od samog početka sudskog postupka, apostrofirajući da je u pitanju jasna namjera da se ostvari naknada koja ne pripada tužiocu i da se na taj način dovede u pitanje kolektivna zaštita imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori, što je, u konačnom, potvrđeno prednje navedenom presudom Apelacionog suda Crne Gore.

Podsjećamo da je razvijeno i efikasno kolektivno ostvarivanje imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori koje se ostvaruje preko PAM-a CG u značajnoj mjeri doprinijelo da se privremeno zatvori pregovaračko poglavlje 7 – Intelektualna svojina, te da PAM CG, nastavljajući da daje svoj doprinos integraciji Crne Gore u porodicu razvijenih država Evropske unije, a sa najmjerom daljeg unapređenja kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori, realizuje projekat „Muzika za sve – Jačanje kapaciteta OCD iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

U konačnom, ističemo da navedena presuda Apelacionog suda Crne Gore predstavlja trijumf prava i pravde nad nasrtajima da se u Crnoj Gori uruši sistem kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava muzičkih autora, te da će PAM CG nastaviti da razvija i snaži kolektivno ostvarivanje imovinskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori, uz punu implementaciju domaćih i međunarodnih propisa i standarda.

PAM CG

Zaštita autorskih muzičkih prava

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizuje seminar za korisnike autorskih muzičkih djela, pod nazivom “Zaštita autorskih muzičkih prava”.
Seminar je dio projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“ koji se realizuje u okviru programa „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Seminar će se održati 7. oktobra u multimedijalnoj sali PAM-a CG, ul. Dr. Vukašina Markovića br. 112 sa početkom u 12 časova.
Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane korisnike da se prijave najkasnije do 5. oktobra putem e-mail adrese: anja.zagorac@pam.org.me.

PAM CG OSLOBAĐA OD PLAĆANJA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA RDC ZA FREE TO AIR KANALE

PAM CG oslobađa od plaćanja autorskih muzičkih prava Radio-difuzni centar (RDC) za free to air kanale: RTCG, NOVA M, PRVA TV, TV VIJESTI  koje u svrhu javnog interesa emituje u saradnji sa crnogorskim telekomom.

Gledaoci free to air kanala: RTCG, NOVA M, PRVA TV, TV VIJESTI  su najčešće iz ruralnih područja gdje kablovski operatori nisu prisutni, kao i gledaoci slabe platežne moći koji nisu u mogućnosti da plate bilo koji paket kablovskim operatorima.

S obzirom da se radi o distribuciji kanala za specifičnu bazu korisnika, PAM CG, kao dio svojih aktivnosti iz oblasti društvene odgovornosti, finansijski pomaže  ovaj način distriburianja kanala do korisnika i tako  doprinosi  da se osjetljivoj ciljnoj grupi olakša dostupnost navedenih kanala i na taj način poboljša njihovo informisanje.