Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 09.03.2022. godine, donio Odluku o sazivanju Skupštine sa sljedećim

Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su ugovor o finansiranju projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“.

Projekat je time postao dio šireg EU programa za podršku civilnom sektoru u Crnoj Gori pod nazivom „M’BASE: OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika“ koji sprovodi CGO u saradnji sa brojnim partnerima i saradnicima. Raduje nas što je na konkursu koji je bio izuzetno kompetitivan, tema zaštite intelektualne svojine prepoznata kao jedna od prioritetnih oblasti za dobijanje finansijske podrške i da je PAM CG ovim putem dobio priznanje kao relevantan partner kada je riječ o EU integracijama iz pregovaračkog poglavlja 7
– pravo intelektualne svojine. Projektom će biti obuhvaćena promocija stvaralaštva crnogorskih muzičkih autora, kao i značaj zaštite i poštovanja autorskih prava.

Cijelokupni projekat „M’BASE“ finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU CENTRA ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I NVO ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE – PAM CG

U prostorijama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, g-đa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra i g-din Vasilije Raičević, izvršni direktor PAM-a CG, potpisali su Memorandum o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG.

Potpisivanje Memoranduma je rezultat prepoznavanja činjenice da kulturni razvoj zajednice u mnogome zavisi od razvoja autorskog i srodnih prava, koji je uslovljen njihovom efikasnom zaštititom, te da je za pravilno razumijevanje, primjenu i, s tim u vezi, zaštitu autorskog i srodnih prava neophodno da sudije i tužioci raspolažu odgovarajućim specijalističkim znanjima iz navedenih oblasti koja se stiču, održavaju i unapređuju putem obuka, naročito iz oblasti autorskih prava muzike i uloge i značaja kolektivne organizacije za zaštitu prava autora muzike.

Saradnja Centra i PAM-a komplementarna je sa obavezama Crne Gore na polju pristupanja Evropskoj uniji, jer je, pored usklađivanja crnogorskog zakonodavstva iz oblasti intelektualne svojine sa pravnom tekovinom Evropske unije, u njegovoj praktičnoj primjeni neophodno obezbijediti poštovanje najbolje prakse razvijenih zemalja EU.

Na ovaj način PAM CG nastavlja da daje aktivan doprinos ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Crne Gore EU.