Obavještenje

Sva naša pažnja usmjerena je na to kako bi autorski honorari ostvareni u 2019. godini bili isplaćeni na vrijeme. Uprkos otežanim uslovima rada, prethodnih mjeseci redovno smo obrađivali podatke za raspodjelu tantijema. Vjerujemo da će naredna raspodjela doprinijeti lakšem prevazilaženju perioda bez muzičkih nastupa i u opšte korišćenja muzike.

PAM CG

Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 20.05.2020. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim