Poziv korisnicima

Pozivamo korisnike autorskih muzičkih djela (TV i radio emitere, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale i dr.) da, shodno obavezi iz Zakona o autorskom i srodnim pravima, od Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG pribave potrebno ovlašćenje za korišćenje tih djela, kako bi legalno koristili muziku i izbjegli povredu autorskih muzičkih prava, kao i nepotrebno izlaganje sudskim troškovima. Ovlašćenje se izdaje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje ovlašćenja za korišćenje autorskih muzičkih djela koji podnose korisnici, a koji se može preuzeti na sajtu PAM-a CG www.pam.org.me (Korisnici – Ovlašćenja za korišćenje repertoara PAM CG – izabrati odgovarajući zahtjev u zavisnosti od mjesta i načina korišćenja autorskih muzičkih djela).

Popunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev se može dostaviti putem redovne pošte na adresu: PAM CG, ul. Dr Vukašina Markovića br 110/112, Podgorica ili na e-mail korisnici@pam.org.me

Korisnici mogu preuzeti Ovlašćenje u poslovnim prostorijama PAM-a CG, na gore navedenoj adresi, svakog radnog dana od 11-14 časova.

Izdavanje navedenog ovlašćenja predviđeno je članom 165 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list CG“, br.37/11, 53/16 i 145/21) kojim je, u stavu 8 ovog člana, propisano da korisnik ne smije da koristi predmet zaštite bez izdatog ovlašćenja.

Korisnici kojima je izdato ovlašćenje za korišćenje autorskih muzičkih djela imaju status legalnih korisnika tih djela.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti nadležnoj službi PAM-a CG na broj tel. 020/291-035 ili putem e-maila: korisnici@pam.org.me

Donacija PAM-a CG

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za kulturu Rožaje donirali su Muzičkoj školi u Bijelom Polju električni klavir za potrebe područnog odjeljenja te ustanove u Rožajama. Time je nastavljena dobra praksa PAM-a CG u cilju pomoći podrške muzičkim školama kako bi učenici lakše i bolje usavršavali svoje znanje, a ujedno školama obezbijedili bolje uslove za rad.

Donaciju je ispred Organizacije uručio poznati muzički autor i interpretator Mihailo Radonjić. “Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da ispred PAM-a CG uručim vrijedan poklon područnom odjeljenju bjelopoljske muzičke škole. Za PAM je vrlo važno da podstiče mlade autore i pomaže talentovanoj djeci. Vjerujemo da će neko od učenika ove škole postati jednog dana istaknuti autor i član PAM-a, naveo je Radonjić.”

Direktorka škole Julka Vukićević zahvalila se PAM-u CG na donaciji i istakla da će klavinova unaprijediti proces nastave i dodatno afirmisati ovo područno odjeljenje.

Direktor Centra za kulturu u Rožajama Sulejman Kujević zahvalio je PAM-u CG na donaciji i logističkoj podršci koju je PAM davao od početka rada ove područne ustanove koju sada pohađa preko 70 učenika što je veliki uspjeh za ovaj grad. Pored toga g-din Kujević je istakao da vjeruje da će iz Rožaja uskoro ponići novi muzički autori.

MUZIKA ZA SVE!

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG predstavila je u svojoj multimedijalnoj sali projekat  Muzika za sve!Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“. Projekat je podržan kroz program Evropske unije pod nazivom “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“  koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

U obraćanju prisutnima, Izvršni direktor PAM-a CG g-din Vasilije Raičević, uz zahvalnost  Delegaciji EU u Crnoj Gori i Centru za građansko obrazovanje, koji su prepoznali značaj ovog projekta, istakao je: „Podršku od strane EU vidim kao rezultat prepoznavanja činjenice da kulturni razvoj zajednice u mnogome zavisi od razvoja autorskog i srodnih prava, stoga sam uvjeren da ćemo kroz realizaciju projekta podići svijest javnosti o značaju pravne tekovine EU iz oblasti pregovaračkog poglavlja 7 u pristupnim pregovorima – Prava intelektualne svojine“. 

„Projekat ćemo realizovati u saradnji sa KIC-om „Budo Tomović“, NVO „STIVI MUSIC“ i drugim partnerima, a što će dovesti do jačanja saradnje između povezanih organizacija civilnog društva,  sve u cilju efikasnije zaštite autorskog i srodnih prava“.

Kako je istakao programski direktor CGO-a, g-din Petar Đukanović, projektna ideja je nagrađena u velikoj konkurenciji. Jedan od razloga za odabir PAM-a CG je ležao u tome što je poglavlje 7 pregovaračkog procesa, pravo intelektualne svojine, prepoznato kao važna oblast kojoj se u prošlosti nije poklanjala dužna pažnja, jer je Crna Gora u toj sferi pregovaračkog procesa ostvarivala dobre rezultate, što je takođe isticano u izvještajima Evropske komisije. „Nama je takođe od velike važnosti da ovim putem pružamo podršku organizacijama koje prvi put imaju priliku da sprovode kreativan i sadržajan projekat koji se finansira iz EU fondova za civilni sektor. Kroz brojne specijalizovane obuke i uspješno sprovođenje projektnih aktivnosti ćemo ojačati njihove kapacitete za dalji razvoj i buduće uspjehe“.

Koordinatorka projekta g-đa Anja Zagorac, kazala je da će se kroz ovaj projekat posebna pažnja posvetiti jačanju sposobnosti civilnog sektora, kako i sam naziv sugeriše, da učestvuje u procesima vezanim za EU integracije Crne Gore iz oblasti zaštite prava autora muzike. Tokom realizacije projekta, PAM CG će se takođe fokusirati na unapređenje dijaloga između korisnika autorskih muzičkih djela, autora muzike, kao i državnih institucija i organizacija civilnog društva, sa ciljem snažnijeg uključivanja civilnog sektora u proces donošenja odluka i podizanja svijesti o pravu intelektualne svojine u najširem smislu.

„Projektne aktivnosti konkretno podrazumijevaju radionicu za muzičke autore članove PAM-a CG, seminar za korisnike autorskih muzičkih djela, nacionalnu konferenciju posvećenu poglavlju 7 u pristupnim pregovorima sa EU i kulturno-umjetnički događaj kao svojevrstan poklon publici Glavnog grada, a sâm projekat podstiče kreiranje okvira saradnje različitih institucija i organizacija civilnog društva.

U skladu sa osnovnim ciljevima projekta, vodićemo promotivnu kampanju kako bi se javnost što bolje upoznala sa radom projektnih partnera i svih naših saradnika. U tom smislu posebno ističemo saradnju sa KIC-om “Budo Tomović”, koji će biti domaćin našeg finalnog događaja, koji je planiran u vidu novogodišnjeg muzičkog događaja uz učešće brojnih članova PAM-a CG“, poručila je Zagorac.

Prisutnima se ispred NVO STIVI MUSIC obratio g-din Ivan Ivanović i tom prilikom zahvalio PAM-u CG na ukazanom prvjerenju da budu partneri u projektu. „Saradnja sa PAM-om je od velikog značaja s obzirom na činjenicu da po prvi put učestvujemo u realizaciji nekog projekta koji finansira EU, što će biti dragocjeno iskustvo za neke naredne projekte naše nevladine organizacije.  Trudićemo se da damo svoj doprinos posebno kada su u pitanju  aktivnosti koje se odnose na organizaciju radionice za muzikče autore, kao i na promociju domaćeg muzičkog stvaralaštva pop-rok i alternativne muzičke scene“, istakao je Ivanović.

Na prezentaciji je najavljena i prva projektna aktivnost koja predstavlja organizaciju informativno – edukativne i interaktivne radionice za muzičke autore, uz domaće i predavače iz regiona.

Pored članova PAM-a CG, Udruženja estradnih umjetnika Crne Gore,  predstavljanju projekta su prisustvovali i predstavnici medija.

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG

Svjetski dan intelektualne svojine!

Svakog 26. aprila obilježava se Svjetski dan intelektualne svojine kako bi se predstavila uloga koju  intelektualna svojina ima u podsticanju inovacija i kreativnosti širom svijeta. Savremena društva naročito prepoznaju ogroman potencijal mladih ljudi da upravo oni pronađu nova i bolja rješenja koja podržavaju tranziciju ka održivoj budućnosti.

Zbog toga je ovogodišnja tema pod sloganom „Intelektualna svojina i mladi: Inovacije za bolju budućnost“. Kako je poručeno iz WIPO-a, svjetske organizacije za intelektualnu svojinu koja obilježava ovaj važan datum, mladi ljudi su inovatori, kreatori i preduzetnici sjutrašnjice.

U tom smislu PAM CG ide u korak sa vremenom i kroz Fond za kulturna davanja pruža konkretnu podršku mladim crnogorskim autorima i muzičarima koji predstavljaju kreativni potencijal budućnosti. Autori muzike su svojevrsni inovatori čiji kreativni proizvod ima i svoju ekonomsku vrijednost, jer podstiče i razvija ono što danas nazivamo kulturne i kreativne industrije.

Takođe, PAM CG podržava sve nacionalne napore za stvaranje pravnog i institucionalnog okruženja za napredovanje Crne Gore u oblasti poglavlja 7-pravo intelektualne svojine. Upravo zahvaljujući efikasnoj zaštiti i ostvarivanju prava domaćih i stranih muzičkih autora Crna Gora je, nakon ocjene međunarodnih partnera iz Brisela, privremeno zatvorila poglavlje 7.

Zaštita autorskih prava je jedan od prioriteta svjetske politike i u tom smislu ni jedna država ne može postati članica Evropske unije, ukoliko striktno ne poštuje sve međunarodne konvencije iz ove oblasti.

Ukazujemo da PAM CG štiti u Crnoj Gori, pored domaćih autora, i više miliona autora iz inostranstva, čije kolektivne organizacije iskazuju ogromno interesovanje za efikasnu zaštitu prava njihovih članova na teritoriji Crne Gore.