Zaštita autorskih muzičkih prava

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, organizuje seminar za korisnike autorskih muzičkih djela, pod nazivom “Zaštita autorskih muzičkih prava”.
Seminar je dio projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“ koji se realizuje u okviru programa „Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u saradnji sa partnerima i saradnicima. Projekat finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Seminar će se održati 7. oktobra u multimedijalnoj sali PAM-a CG, ul. Dr. Vukašina Markovića br. 112 sa početkom u 12 časova.
Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane korisnike da se prijave najkasnije do 5. oktobra putem e-mail adrese: anja.zagorac@pam.org.me.

PAM CG OSLOBAĐA OD PLAĆANJA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA RDC ZA FREE TO AIR KANALE

PAM CG oslobađa od plaćanja autorskih muzičkih prava Radio-difuzni centar (RDC) za free to air kanale: RTCG, NOVA M, PRVA TV, TV VIJESTI  koje u svrhu javnog interesa emituje u saradnji sa crnogorskim telekomom.

Gledaoci free to air kanala: RTCG, NOVA M, PRVA TV, TV VIJESTI  su najčešće iz ruralnih područja gdje kablovski operatori nisu prisutni, kao i gledaoci slabe platežne moći koji nisu u mogućnosti da plate bilo koji paket kablovskim operatorima.

S obzirom da se radi o distribuciji kanala za specifičnu bazu korisnika, PAM CG, kao dio svojih aktivnosti iz oblasti društvene odgovornosti, finansijski pomaže  ovaj način distriburianja kanala do korisnika i tako  doprinosi  da se osjetljivoj ciljnoj grupi olakša dostupnost navedenih kanala i na taj način poboljša njihovo informisanje.

Donacija školi za osnovno muzičko obrazovanje u Budvi

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, u cilju sticanja i usavršavanja  muzičkog obrazovanja donirala je Školi za osnovno muzičko obrazovanje u Budvi 1000€ za nove muzičke instrumente.

Ovom praksom PAM CG nastavlja da afirmise i podstiče razvoj muzičkog stvaralastva u našoj državi.

Učenicima škole želimo da “muzikom promijene svijet, jer muzika može promijeniti ljude.” (Bono)

Inicijativu prikupljanja sredstava za kupovinu muzičkih instrumenata pokrenuo je Rotary klub Budva.

ODGOVOR PAM-a CG NA OBJAVLJENE NEISTINE I NEUTEMELJENE PREDLOGE

“NVO Ugostitelji Crne Gore” je 14.07.2022. godine iznijela paušalne, neutemeljene, neprovjerene i nestručne tvrdnje, kojima pokušava da naruši ugled PAM-a CG, kao kolektivne organizacije za zaštitu autorskih muzičkih prava u Crnoj Gori koja okuplja preko 600 domaćih i preko 4,5 miliona inostranih muzičkih autora i koja je već duži niz godina, zajedno sa nadležnim javnopravnim organima Crne Gore za oblast intelektualne svojine, prepoznata kao glavni stožer ostvarivanja, zaštite i unapređenja ove pravne oblasti. Podsjetićemo da je PAM CG u značajnoj mjeri doprinio privremenom zatvaranju pregovaračkog Poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine.

Nama, a i javnosti je poznat rukopis poznatog budvanskog hotela, jer više od deset godina bez stida, korupcijom i na silu pokušavaju, isključivo za sebe, da obezbijede besplatno korišćenje autorske muzike, i pored toga što im je poznato da je neovlašćeno korišćenje autorske muzike isto što i krađa materijalne stvari. I dok ubjedljivo najveći broj ugostitelja poštuju zakon i imovinska prava autora muzike, sa kojima imamo izuzetno dobru saradnju, rukovodstvo tog budvanskog hotela ne priznaje Zakon koji je u potpunosti usaglašen sa Direktivom EU o kolektivnim organizacijama, ne priznaju ni međunarodne konvencije, ne priznaju sudove jer na njima gube sve sporove, ne priznaju imovinska prava – svojinu fizičkih lica – autora, za njih ne važe ni odredbe iz zakona: “Za svako iskorišćavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada pravična naknada“ i „Korisnik ne smije koristiti predmet zaštite bez pribavljenog ovlašćenja“, oni su jednostavno odlučili da autorsku muziku koriste besplatno. To što oni žele je moguće jedino u uslovima suspenzije crnogorskog Ustava i naših zakona, u uslovima suspenzije međunarodnih ugovora i konvencija. A nije moguće u vremenu kada naša zemlja čvrsto teži članstvu u EU, nije moguće u uslovima snažne podrške rukovodstvu PAM-a CG od strane crnogorskih autora, nije moguće u situaciji u kojoj PAM CG ostvaruje punu saradnju sa svim sestrinskim organizacijama, na svim kontinentima planete Zemlje, a čije autore PAM CG takođe štiti.

U tekstu je iznesena neistina da “računi za naplatu stižu bez potpisanih ugovora, kao i bez osnova za naknadu”. S tim u vezi ističemo da PAM CG više od 5 (pet) godina unazad ne ispostavlja fakture korisnicima autorskih muzičkih djela sa repertoara PAM-a CG sa kojima nema potpisan ugovor, mada bi se sve sporne fakture mogle provjeriti pred sudom. Kada je u pitanju plaćanje naknade za korišćenje autorskih muzičkih djela ističemo da je Zakonom o autorskom i srodnim pravima propisana obaveza plaćanja ove naknade bez obzira da li je zaključen ugovor, odnosno izdato ovlašćenje od PAM-a CG. To nedvosmisleno potvrđuje i sudska praksa u brojnim sporovima koji su vođeni pred Privrednim sudom Crne Gore, Apelacionim sudom Crne Gore i Vrhovnim sudom Crne Gore.

Autori teksta ili nisu pročitali Zakon o autorskom i srodnim pravima ili ne znaju da ga tumače, pri tome se služe i neistinama pa tvrde da “računi stižu i za one objekte koji su odavno zatvoreni i više ne posluju i da računi stižu i onim ugostiteljima koji rade samo ljeti a u zimskim mjesecima su im objekti zatvoreni”.

Neosnovanost citiranih navoda proizilazi iz člana 168 Zakona o autorskom i srodnim pravima kojim je jasno propisana obaveza korisnika da organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava “….dostavi informacije kojima raspolaže o korišćenju prava“ …… “koje su potrebne za naplatu prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nosiocima prava“. Naravno da ova zakonska odredba podrazumijeva i obavezu korisnika da prijavi period kada ne obavlja djelatnost, odnosno da obavijesti kolektivnu organizaciju o datumu kada je potpuno prestao da obavlja djelatnost jer su ti podaci neophodni za obračun i naplatu prihoda od prava. Neistina je da je neki ugostiteljski objekat informisao PAM CG o period kada ne radi, a da mu je PAM CG nakon toga za taj period ispostavio fakturu.

Nije jasno na osnovu kojih analiza ili podataka se u spornom tekstu tvrdi “da su cijene, u poređenju sa zemljama regiona, enormno visoke”. Radi otklanjanja svake sumnje i sprečavanja stvaranja pogrešne slike kod javnosti ističemo da aktuelnu tarifu nije donio PAM CG već nadležni javnopravni organ. Ukazujemo da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma formiralo radnu grupu sa zadatkom da preispita sve važeće tarife. U radnoj grupi su, pored predstavnika Ministarstva i predstavnici Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca i kolektivnih organizacija. Napominjemo da su tarifom jednako nezadovoljni i autori.

Koliko su autori teksta neupućeni u kolektivno ostvarivanje prava u našoj državi, Evropi i cijelom svijetu najbolje pokazuje njihova konstatacija “da je nedopustivo da naplatu autorskih prava vrši nevladina organizacija PAM umjesto to da radi država”. Autori objavljenog teksta bi morali da znaju da u Evropi i na cijeloj planeti Zemlji ne postoji država koja vrši naplatu autorskih prava, i da je CISAC – krovna svjetska konfederacija autorskih društava i kompozitora nevladina organizacija.

Kada je u pitanju predlog iz objavljenog teksta: “ako država ne želi da preuzme posao PAM-a onda neka omogući da se tim poslom bavi i neko drugi, a ne samo NVO PAM”, već smo objasnili besmislenost i neosnovanost predloga da država naplaćuje naknadu za autorska prava. Što se tiče drugog predloga da država omogući da se tim poslom bavi i neko drugi, autori objavljenog teksta trebali bi da znaju da je država zakonom omogućila da, pod određenim uslovima, i neko drugi zastupa autore, koji ih za to angažuju i koji su se prethodno izuzeli iz sistema kolektivne zaštite. Treba znati da autori ne moraju svoja prava da ostvaruju preko PAM-a CG, već da to mogu da čine i individualno.

Dakle, objavljeni tekst je satkan od neistina, neznavenih konstatacija i konstrukcija, čime je autorima nanijeta šteta, nanijeće štetu i ugostiteljima koji po njihovim instrukcijama i nagovoru pokušaju neovlašćeno da koriste autorsku muziku, jer neovlašćeno korišćenje autorske muzike je isto što i krađa materijelne stvari.

U konačnom, PAM CG će nastaviti da za račun muzičkih autora savjesno i odgovorno vrši zaštitu i ostvarivanje njihovih autorskih prava, te da svojim aktivnostima doprinosi daljem kulturnom i sveukupnom razvoju i napretku Crne Gore.

PAM CG