Autorska imovinska prava

U ime domaćih i stranih autora PAM CG od korisnika muzičkih djela prikuplja autorske nadoknade. Obračunom prikupljenih nadoknada autorima, u obliku autorskih honorara, bavi se Sektor za IT i dokumentaciju. Obračun autorskih honorara za domaće i strane autore vrši se u skladu sa Pravilnikom o zaštiti autorskih prava i raspodjeli autorskih naknada.

Autorski honorari se ostvaruju po osnovu:
– tzv. Malih prava (javnog izvođenja muzičkih djela)
– tzv. Mehaničkih prava (stavljanja u promet muzičkih djela objavljenih na nosačima zvuka)

Autorski honorari ostvareni po osnovu tzv. malih prava

Autorska tzv. mala prava, jesu prava autora muzike, teksta i aranžmana, po osnovu saopštavanja njihovih autorskih djela javnosti (prije svega emitovanje na radiju i televiziji), gdje po Zakonu o autorskom i srodnim pravima postoji zakonska licenca da organizacija ubira i ostvaruje naknadu za sve autore osim onih koji se individualno izuzmu iz sistema autorskopravne kolektivne zaštite.

Za korišćenje muzičkih djela u javnosti (u radijskom ili televizijskom programu, na koncertima i priredbama, u diskotekama i ugostiteljskim objektima itd.) autorima muzičkih djela pripada autorski honorar. Zato se od korisnika autorskih djela u javnosti prikupljaju autorske nadoknade. Prikupljene nadoknade unose se, u zavisnosti od vrste korišćenja, u odgovarajuće fondove reparticijskih razreda iz kojih se vrši isplata autorskih honorara u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli i autorskim naknadama.

Zaštita autora iz inostranstva

Zaštita autora iz inostranstva vrši se u skladu s ugovorima o međusobnom zastupanju koji su sklopljeni s stranim autorskim društvima, međunarodnim ugovorima i Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska nadoknada za djela sa repertoara obračunava se, kao i za domaće autore, prema odredbama Pravilnika o zaštiti autorskih prava i raspodjeli autorskih nadoknada i to na osnovu dokumentacije (kartice) koju ta društva dostavljaju za djela svojih članova.

Stranim autorskim društvima isplaćuje se nadoknada prikupljena za autore koje oni štite, u odgovarajućoj valuti, a šalje im se popis autora, uz naznaku pripadajućeg iznosa autorske nadoknade, kao i popis djela za koja je pojedini autor dobio nadoknadu.

Zaštita tzv. mehaničkih prava

Autorska tzv. mehanička prava, jesu prava koja se daju pismenim punomoćjem. To podrazumevaju davanje licenci – dozvola, koje daju autori i pablišeri svojim klijentima a to su proizvodjaci fonograma. Znači odnose se na muzička djela snimljena sredstvima mehaničke reprodukcije (CD, i sl.).

Međunarodna organizacija je BIEM

Autorske naknade za djela snimljena na fonogramima naplaćuju se po odredbama tipskog ugovora koji PAM CG sklapa s proizvođačima fonograma kao i po izvještajima proizvođača o snimljenim djelima i broju prodatih fonograma. Iznos nadoknade koji je naplaćen za jedan fonogram dijeli se autorima srazmjerno trajanju njihovih djela snimljenih na tom nosaču zvuka. Recipročnim ugovorima sa sestrinskim društvima u inostranstvu PAM CG crnogorske autore kolektivno štiti i u svim zemljama svijeta. Naime, ta društva u svojim matičnim zemljama prikupljaju i nadoknade za djela crnogorskih autora koja se izdaju na nosačima zvuka ili izvode u toj zemlji i na osnovu toga nam proslijeđuju prikupljene nadoknade. Zato, PAM CG ulaže dodatne napore kako bi osigurao što bolju evidenciju Vaših izvođenja u inostranstvu i isplatu honorara koji Vam pripada. No, u sastavljanju što kvalitetnijih ciljanih zahtjeva pojedinim društvima u svijetu uvijek je dobrodošla i Vaša pomoć i saradnja.

Autorima muzičkih djela pripada i sinhronizovano autorsko pravo. Zbog toga, ukoliko neko želi da koristi djelo u novom audio/vizuelnom djelu (filmu ili promotivnom džinglu, poruci itd) mora za to imati odobrenje autora, odnosno nosioca autorskog prava. Ukoliko Vam se kao autoru obrati korisnik koji želi da koristi Vaše djelo sinhronizujući ga u novo audio/vizuelno djelo, možete ovlastiti PAM CG da zaštiti Vaša prava, ugovori uslove sinhronizacije, naplati nadoknadu i pruži Vam svaku drugu (pravnu) pomoć. Ovlašćenje PAM-u CG možete dati isključivo pisanim putem, a za sve dodatne informacije stojimo na usluzi.