Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 20.09.2021. godine, donio Odluku o sazivanju sjednice Skupštine sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine:
– Utvrđivanje kvoruma
– Izbor sekretara sjednice Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Izbor revizora za poslovnu 2021. godinu;
3. Izmjene i dopune Plana raspodjele;
4. Razrješenja i izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora;
5. Tekuća pitanja.

Sjednica Skupštine će se održati dana 11.10.2021. godine u poslovnim prostorijama PAM CG, u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 112 sa početkom u 17h.

Članovi Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka, 10 dana prije održavanja Skupštine, svakog radnog dana od 12-14h u poslovnim prostorijama PAM CG u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 110/112. U radu i odlučivanju na Skupštini mogu učestvovati članovi PAM CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.

Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.

Predsjednik UO Srđan Bulatović s.r.

PODRŠKA TURISTIČKOJ PRIVREDI

U cilju pružanja podrške turističkoj privredi, PAM CG je odobrio određene popuste i olakšice za februar, mart, april i maj mjesec 2021. godine, korisnicima koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG i to:
Odobrava se popust u iznosu od 50 % Tarife za sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta) za februar 2021. godine, za dane kada su obavljali djelatnost.

PAM CG je korisnike (turističko ugostiteljske objekte sa ili bez smještajnih kapaciteta), oslobodio obaveze plaćanja za mart mjesec 2021. godine.

Naknada za turističko ugostiteljske objekte bez smještajnih kapaciteta, za april i maj mjesec biće obračunata u skladu sa mjerama Vlade Crne Gore koje su važile za taj period, odnosno naknada će biti obračunata samo po osnovu javnog izvođenja, dok će turističko ugostiteljskim objektima sa smještajnim kapacitetima, za isti period, biti odobren popust od 50%.

Vjerujemo da će navedene mjere biti od koristi turističkoj privredi ali i učiniti da sistem zaštite intelektualne svojine, prije svega autorskih muzičkih djela, bude održiv i na zakonu zasnovan.
Koristimo priliku da pozovemo sve korisnike: TV i radio stanice, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale, kao i druge korisnike autorskih muzičkih djela, da ukoliko to nijesu uradili, zaključe ugovor sa PAM CG kako bi na legalan način koristili muziku i tako izbjegli nepotrebno izlaganje sudskim troškovima.

Obavještenje PAM CG

Poštovani članovi,

Obavještavamo vas da će raspodjela autorskih honorara za 2020. godinu, kasniti zbog naknadne obrade dokumentacije. Kako je prvobitno najavljeno da će raspodjela biti u maju, izvinjavamo se zbog kašnjenja i obavještavamo vas da će isplata biti realizovana najkasnije do kraja prve polovine juna.

Hvala na razumijevanju!

Stručna služba PAM CG