Obavještenje o sazivanju Opšte skupštine

Na osnovu člana 22 Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 13.02.2024. godine, donio Odluku o sazivanju sjednice Opšte skupštine članova, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje sjednice Opšte skupštine članova:
– Utvrđivanje kvoruma
– Usvajanje dnevnog reda
– Izbor sekretara sjednice Opšte skupštine članova, zapisničara i ovjerača zapisnika;
2. Usvajanje Pravilnika o odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava
3. Tekuća pitanja.

Sjednica Opšte skupštine članova održaće se dana 26.02.2024. godine u poslovnim prostorijama PAM-a CG, u Podgorici, dr Vukašina Markovića 110/112 sa početkom u 17,00 časova.

U radu i odlučivanju na Opštoj skupštini članova mogu učestvovati članovi PAM-a CG koji imaju pravo glasa u skladu sa Statutom.
Članovi Opšte Skupštine mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, 5 dana prije održavanja sjednice Opšte skupštine, svakog radnog dana od 12 do 14h u poslovnim prostorijama PAM-a CG.

Predsjednik UO, Dejan Božović s.r.

Izvršni direktor, Vasilije Raičević s.r.

Obavještenje za korisnike

 

PAM CG će od 01.01.2024. godine, u cilju ekonomičnijeg i efikasnijeg poslovanja, korisnicima ispostavljati fakture elektronskim putem na njihovu e-mail adresu.

Senad Gačević – 40 godina stvaralaštva

Proslavljamo značajan jubilej istaknutog kompozitora Senada Gačevića koncertom Crnogorskog simfonijskog orkestra “SENAD GAČEVIĆ – 40 godina stvaralaštva”, koji će se održati u petak, 1. decembra u Velikoj sali Muzičkog centra Crne Gore, sa početkom u 20 sati, pod dirigentskom upravom maestra Daria Vučića.

Na programu će se naći kompozicije: Tevba, Re – mi – niscencije, I Simfonija, Miladinovo kolo i Alaturka.
Čak tri djela će biti premijerno izvedena.

Ulaz je slobodan.
Dobro došli!

CISAC/BIEM Seminar u Budimpešti

U Budimpešti je uz učešće oko 70 predstavnika iz preko 25 kolektivnih organizacija, održan dvodnevni godišnji seminar CISAC-a na temu: “Primjena Obavezujuće rezolucije (CISAC/BIEM Binding Resolutions Training)”.
U ime CISAC-a govorio je Mitko Chatalbashev, regionalni direktor za Evropu.

Na seminaru su apostrofirane aktuelne teme koje se odnose na dokumentaciju i raspodjelu autorskih naknada.
Predavači na seminaru su bili Declan Ruden, Sylvain Piat, Peter Tóth (Artisjus).
Direktor Sektora za dokumentaciju i raspodjelu u SOKOJ-u, Srećko Barbarić izlagao je o Projektu regionalne baze muzičkih djela.

Seminaru je prisustvovao Boris Giljanović, savjetnik za dokumentaciju i distribuciju u PAM-u CG.