POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU CENTRA ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I NVO ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE – PAM CG

U prostorijama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, g-đa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra i g-din Vasilije Raičević, izvršni direktor PAM-a CG, potpisali su Memorandum o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG.

Potpisivanje Memoranduma je rezultat prepoznavanja činjenice da kulturni razvoj zajednice u mnogome zavisi od razvoja autorskog i srodnih prava, koji je uslovljen njihovom efikasnom zaštititom, te da je za pravilno razumijevanje, primjenu i, s tim u vezi, zaštitu autorskog i srodnih prava neophodno da sudije i tužioci raspolažu odgovarajućim specijalističkim znanjima iz navedenih oblasti koja se stiču, održavaju i unapređuju putem obuka, naročito iz oblasti autorskih prava muzike i uloge i značaja kolektivne organizacije za zaštitu prava autora muzike.

Saradnja Centra i PAM-a komplementarna je sa obavezama Crne Gore na polju pristupanja Evropskoj uniji, jer je, pored usklađivanja crnogorskog zakonodavstva iz oblasti intelektualne svojine sa pravnom tekovinom Evropske unije, u njegovoj praktičnoj primjeni neophodno obezbijediti poštovanje najbolje prakse razvijenih zemalja EU.

Na ovaj način PAM CG nastavlja da daje aktivan doprinos ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Crne Gore EU.

JOŠ JEDNA USPJEŠNA GODINA JE ZA NAMA

Vođen potrebom da osnaži potencijal muzičkog stvaralaštva PAM CG je i u ovoj godini kroz Fond za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti, pružio snažan podsticaj muzičkim autorima.

U tom cilju, uspješno smo sproveli aktivnosti kroz program “Create together” koje su za cilj imale podršku autorima muzike kroz sufinansiranje njihovih projekata. Sa druge strane pružili smo podršku našim članovima preko “Fonda solidarnosti” koji je pomogao autorima muzike da ostanu kreativni u vrijeme pandemije.

PAM CG će i u narednim godinama nastaviti da stimuliše, unapređuje i promoviše muzičko stvaralaštvo domaćih autora svih žanrova.

STVARAJMO MUZIKU ZAJEDNO!

Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 30.11.2021. godine, donio Odluku o sazivanju sjednice Skupštine sa sljedećim