Poziv za skupštinu

Na osnovu člana 23. Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, Upravni odbor je dana 10.03.2019. godine donio Odluku o sazivanju  Skupštine sa sljedećim

POTPISAN UGOVOR SA TURISTIČKOM ORGANIZACIJOM BARA

Poslije višegodišnjih sudskih sporova, TO Bar i PAM CG potpisali su Ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela sa repertoara PAM CG. Potpisivanju ugovora prethodio je sporazum o namirenju duga u ratama.

Vjerujemo da će ovaj sporazum i ugovor poslužiti kao dobar primjer i drugim turističkim organizacijama koje organizuju muzičke manifestacije a da prethodno nijesu zaključili ugovor kojim se reguliše pravo na korišćenje autorskih muzičkih djela.