Dokumenti

Muzičke manifestacije za koje organizatori nisu dostavili nazive izvedenih kompozicija

Organizatori citiranih manifestacija su u obavezi da u skladu sa Zakonom o autorkom i srodnim pravima, Tarifom naknada i Pravilnikom o muzičkim košuljicama dostave PAM-u CG nazive izvedenih djela i izvođače, kako bi autori dobili pripadajuće naknade.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2022.godinu.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2021. godinu.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2020. godinu.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2019. godinu.

Neprepoznata djela po izvještajima RTV emitera za 2018. godinu.

 

Izvod iz Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl.list CG“ br. 145/21)
Član 170
Kada je iskorišćavanje predmeta zaštite pretežna djelatnost radiodifuzne organizacije, organ nadležan za poslove radiodifuzije (u daljem tekstu: Agencija) može izdati odobrenje za obavljanje radiodifuzne djelatnosti samo radiodifuznoj organizaciji koja, uz zahtjev za izdavanje odobrenja, podnese pisani dokaz o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijom za kolektivno ostvarivanje prava.
Ako radiodifuzna organizacija, nakon dobijanja odobrenja iz stava 1 ovog člana, izvrši povredu svojih obaveza prema organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, Agencija će radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti radiodifuznoj organizaciji izreći mjeru upozorenja i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.
Ako radiodifuzna organizacija ne otkloni utvrđene nepravilnosti u naloženom roku, Agencija će privremeno, u trajanju do 30 dana, oduzeti odobrenje iz stava 1 ovog člana.
Radiodifuznoj organizaciji kojoj je prethodno dva puta izrečena mjera privremenog oduzimanja odobrenja iz stava 3 ovog člana trajno se oduzima odobrenje.
Na postupak izdavanja i oduzimanja dozvole, odnosno izricanja mjera iz st. 2, 3 i 4 ovog člana shodno će se primjenjivati odredbe zakona kojim se uređuju elektronski mediji, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

_____________________________________________________________________________________________________

Rješenje Ministarstva ekonomskog razvoja br.626-123/2021-2 od 19.01.2021.godine

_____________________________________________________________________________________________________

 

RTV EMITERI ČIJE UPLATE NISU POKRIVENE KOŠULJICAMA

TV KANALI SA NEPREPOZNATOM ORGANIZACIJOM ZEMLJE PORIJEKLA