Poslovni rezultati ostvareni u 2019


Dobri poslovni rezultati ostvareni u 2019. godini, predstavljaju kontinuirani rast poštovanja autorskih muzičkih prava koje se ogleda u sve većem legalnom korišćenju muzike.
Korisnici autorskih muzičkih djela sve više prepoznaju i finansijske benefite, jer zaključenjem samo jednog ugovora sa PAM-om CG, obezbjeđuju legalno korišćenje čitavog svjetskog repertoara, a uz to ostvaruju određene popuste i izbjegavaju sudske postupke.

Obavještenje

Sva naša pažnja usmjerena je na to kako bi autorski honorari ostvareni u 2019. godini bili isplaćeni na vrijeme. Uprkos otežanim uslovima rada, prethodnih mjeseci redovno smo obrađivali podatke za raspodjelu tantijema. Vjerujemo da će naredna raspodjela doprinijeti lakšem prevazilaženju perioda bez muzičkih nastupa i u opšte korišćenja muzike.

PAM CG

 

Trenutna situacija prouzrokovana pojavom korona virusa dovela je do prestanaka rada ugostiteljskih objekata u periodu od dva mjeseca, čime je ugrožena njihova elementarna egzistencija sa neizvjesnom perspektivom da u dogledno vrijeme, u uslovima smanjenih kapaciteta, nastave uspješno poslovanje. Sa druge strane otkazani su koncerti, muzički festivali i druge manifestacije na kojima se koristi muzika, takođe  u uslovima kada ugostiteljski objekti nijesu radili nije korišćena muzika sa nosača zvuka i/ili slike, sada rade sa smanjenim kapacitetima, što sve direktno utiče na smanjenje prihoda PAM CG, odnosno muzičkih autora.

Iz navedenih razloga Upravni odbor NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, neće razmatrati zahtjeve za raspodjelu sredstava iz Fonda za afirmaciju i podsticaj nacionalnog muzičkog stvaralaštva (Fond za kulturna i socijalna davanja) do 01.10.2020. godine.

Hvala na razumijevanju.

PAM CG