Trenutna situacija prouzrokovana pojavom korona virusa dovela je do prestanaka rada ugostiteljskih objekata u periodu od dva mjeseca, čime je ugrožena njihova elementarna egzistencija sa neizvjesnom perspektivom da u dogledno vrijeme, u uslovima smanjenih kapaciteta, nastave uspješno poslovanje. Sa druge strane otkazani su koncerti, muzički festivali i druge manifestacije na kojima se koristi muzika, takođe  u uslovima kada ugostiteljski objekti nijesu radili nije korišćena muzika sa nosača zvuka i/ili slike, sada rade sa smanjenim kapacitetima, što sve direktno utiče na smanjenje prihoda PAM CG, odnosno muzičkih autora.

Iz navedenih razloga Upravni odbor NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG, neće razmatrati zahtjeve za raspodjelu sredstava iz Fonda za afirmaciju i podsticaj nacionalnog muzičkog stvaralaštva (Fond za kulturna i socijalna davanja) do 01.10.2020. godine.

Hvala na razumijevanju.

PAM CG

 

DODIJELJENA SREDSTVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI

 PAM CG je osnovao Fond solidarnosti kako bi muzičkim autorima pomogao da u uslovima izolacije ostanu kreativni i nastave da stvaraju muziku koja nam je u ovim vremenima potrebnija nego ikad. Izdvojili smo novčana sredstva i podržali one koji su najviše pogođeni trenutnom krizom a među njima su svakako autori muzike koji su zbog otkazivanja velikog broja kulturnih i zabavnih aktivnosti ostali bez svojih honorara.Muzika i druge kreativne aktivnosti naših stvaralaca doprinijeće da kultura bude dio rješenja izlaska iz trenutne situacije.

Apelujemo na sve RTV emitere da u svojim programima imaju veću zastupljenost crnogorskih muzičkih autora kako bi im bili isplaćeni veći autorski honorari.

 Ostani doma i uživaj u muzici domaćih autora!

PAM CG

FOND SOLIDARNOSTI ZA MUZIČKE AUTORE

Kako je trenutna situacija prouzrokovana pojavom korona virusa dovela do prestanaka rada ugostiteljskih objekata, otkazivanja velikog broja koncerata, muzičkih festivala i drugih manifestacija na kojima se koristi muzika,  to je direktno uticalo na smanjenje prihoda muzičkih autora i ugrozilo njihove egzistencije.

Da bi  prevazišli trenutnu situaciju, PAM CG je osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti  isplaćena jednokratna bespovratna pomoć muzičkim autorima.

Zahtjev za finansijsku podršku iz Fonda mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu.  Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koja će biti dodijeljena su: intenzitet ugroženosti, dosadašnja aktivnost autora i značaj tantijema za egzistenciju podnosioca zahtjeva.

Zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju  isključivo elektronskim putem do 10. aprila na e-mail: office@pam.org.me, a  po zahtjevima će se odlučiti do 15. aprila

Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

____________________________________________________________________________

 

Autorski honorari će biti na vrijeme isplaćeni

Stručna služba PAM CG je preduzela određene aktivnosti kako bi i u ovakvim okolnostima profesionalno obavljala poslove, posebno kada je u pitanju obrada podataka za raspodjelu autorskih honorara. Stoga će isplata tantijema za 2019. godinu, biti redovna kao i svake godine.

Poziv RTV korisnicima

Pozivamo RTV emitere u Crnoj  Gori, da u svojim programskim šemama imaju veću zastupljenost domaćih autora muzike kako bi crnogorskim autorima bili isplaćeni veći autorski honorari.

                          

              PAM CG
Izvršni direktor, Vasilije Raičević