PRIHODI AUTORA NA GLOBALNOM NIVOU U 2020. GODINI

Međunarodna konfederacija autora i kompozitora CISAC u svom objavljenom izvještaju o ostvarenim naknadama od autorskih prava u 2020. godini, pokazuje koliko je kriza prouzrokovana pojavom virusa COVID19 imala negativne posljedice na kreativnu industriju. Na osnovu izvještaja 228 društava iz 120 zemalja, globalni prihodi autora muzike, audiovizuelnih, pozorišnih i književnih umjetnosti u 2020. godini pali su za 9,9 %, odnosno preko 1 milijardu eura u odnosu na 2019. godinu.
Kada su u pitanju kreativne industrije, prihod od autorskih muzičkih prava zabilježio je pad od 10,7 posto u odnosu na 2019. godinu. Unutar toga, najveći pad prihoda zabilježen je kod naplate po osnovu javnih izvođenja i to čak 45%.
Dramske umjetnosti su zabilježile pad od 44 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok audiovizuelne umjetnosti nisu zabilježile pad zbog porasta pretplata na video-on-demand usluge.
Međutim, prihod od digitalnih muzičkih servisa i platformi zabilježio je rast u 2020. godini u isnosu od 16,6% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan prihod na globalnom nivou po ovom osnovu iznosio je 2,4 milijarde aura, što je na neki način ublažilo ukupan pad.
PAM CG je kao društveno odgovorna Organizacija, u uslovima pandemije kroz Fond solidarnosti pružila podršku svojim članovima, a sa druge strane obezbijedila velike povoljnosti za legalne korisnike autorskih muzičkih djela kako bi lakše prevazišli posljedice krize. Pored toga, velikim zalaganjem zaposlenih u stručnoj službi, uspjeli smo da u vrijeme pandemije smanjimo troškove poslovanja i zaključimo veliki broj novih ugovora sa korisnicima autorskih muzičkih djela. Sve je to rezultiralo da, u uslovima lošeg privrednog ambijenta, sistem zaštite autorskih muzičkih prava u Crnoj Gori ostane stabilan.

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata i programa

NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG objavljuje

P O Z I V

Za dostavljanje prijava za realizaciju projekata i programa koji za cilj imaju stimulisanje, unaprjeđenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, članova PAM-a CG, kao i afirmaciju i podsticanje kulturne raznolikosti.

Pravo na podnošenje prijava imaju:
– Članovi čija je matična organizacija PAM CG i koji imaju državljanstvo Crne Gore;
– Pravna lica registrovana najmanje godinu dana u Crnoj Gori, koja su afirmisana u obavljanju djelatnosti i posjeduju odgovarajuće kapacitete za realizaciju programa za koji podnose zahtjev.

Prijave je potrebno dostaviti u periodu od 01.11.2021. do 30.11.2021. godine, putem pošte ili u poslovnim prostorijama PAM-a CG na adresi ul. Dr Vukašina Markovića br.110, Podgorica (radnim danima od 12 do 14h).
Formular koji je potrebno ispuniti za prijavu na konkurs, možete preuzeti na zvaničnoj web strani PAM-a CG (Autori, Formular) ili na linku Formular
Projekti i programi će se finansirati iz Fonda za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti.

PAM CG

PODRŠKA TURISTIČKOJ PRIVREDI

U cilju pružanja podrške turističkoj privredi, PAM CG je odobrio određene popuste i olakšice za februar, mart, april i maj mjesec 2021. godine, korisnicima koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG i to:
Odobrava se popust u iznosu od 50 % Tarife za sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta) za februar 2021. godine, za dane kada su obavljali djelatnost.

PAM CG je korisnike (turističko ugostiteljske objekte sa ili bez smještajnih kapaciteta), oslobodio obaveze plaćanja za mart mjesec 2021. godine.

Naknada za turističko ugostiteljske objekte bez smještajnih kapaciteta, za april i maj mjesec biće obračunata u skladu sa mjerama Vlade Crne Gore koje su važile za taj period, odnosno naknada će biti obračunata samo po osnovu javnog izvođenja, dok će turističko ugostiteljskim objektima sa smještajnim kapacitetima, za isti period, biti odobren popust od 50%.

Vjerujemo da će navedene mjere biti od koristi turističkoj privredi ali i učiniti da sistem zaštite intelektualne svojine, prije svega autorskih muzičkih djela, bude održiv i na zakonu zasnovan.
Koristimo priliku da pozovemo sve korisnike: TV i radio stanice, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale, kao i druge korisnike autorskih muzičkih djela, da ukoliko to nijesu uradili, zaključe ugovor sa PAM CG kako bi na legalan način koristili muziku i tako izbjegli nepotrebno izlaganje sudskim troškovima.

Obavještenje PAM CG

Poštovani članovi,

Obavještavamo vas da će raspodjela autorskih honorara za 2020. godinu, kasniti zbog naknadne obrade dokumentacije. Kako je prvobitno najavljeno da će raspodjela biti u maju, izvinjavamo se zbog kašnjenja i obavještavamo vas da će isplata biti realizovana najkasnije do kraja prve polovine juna.

Hvala na razumijevanju!

Stručna služba PAM CG