Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG i Centar za građansko obrazovanje (CGO) potpisali su ugovor o finansiranju projekta „Muzika za sve! – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori“.

Projekat je time postao dio šireg EU programa za podršku civilnom sektoru u Crnoj Gori pod nazivom „M’BASE: OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika“ koji sprovodi CGO u saradnji sa brojnim partnerima i saradnicima. Raduje nas što je na konkursu koji je bio izuzetno kompetitivan, tema zaštite intelektualne svojine prepoznata kao jedna od prioritetnih oblasti za dobijanje finansijske podrške i da je PAM CG ovim putem dobio priznanje kao relevantan partner kada je riječ o EU integracijama iz pregovaračkog poglavlja 7
– pravo intelektualne svojine. Projektom će biti obuhvaćena promocija stvaralaštva crnogorskih muzičkih autora, kao i značaj zaštite i poštovanja autorskih prava.

Cijelokupni projekat „M’BASE“ finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU CENTRA ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I NVO ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE – PAM CG

U prostorijama Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, g-đa Ljiljana Lakić, predsjednica Upravnog odbora Centra i g-din Vasilije Raičević, izvršni direktor PAM-a CG, potpisali su Memorandum o saradnji između Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG.

Potpisivanje Memoranduma je rezultat prepoznavanja činjenice da kulturni razvoj zajednice u mnogome zavisi od razvoja autorskog i srodnih prava, koji je uslovljen njihovom efikasnom zaštititom, te da je za pravilno razumijevanje, primjenu i, s tim u vezi, zaštitu autorskog i srodnih prava neophodno da sudije i tužioci raspolažu odgovarajućim specijalističkim znanjima iz navedenih oblasti koja se stiču, održavaju i unapređuju putem obuka, naročito iz oblasti autorskih prava muzike i uloge i značaja kolektivne organizacije za zaštitu prava autora muzike.

Saradnja Centra i PAM-a komplementarna je sa obavezama Crne Gore na polju pristupanja Evropskoj uniji, jer je, pored usklađivanja crnogorskog zakonodavstva iz oblasti intelektualne svojine sa pravnom tekovinom Evropske unije, u njegovoj praktičnoj primjeni neophodno obezbijediti poštovanje najbolje prakse razvijenih zemalja EU.

Na ovaj način PAM CG nastavlja da daje aktivan doprinos ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Crne Gore EU.

JOŠ JEDNA USPJEŠNA GODINA JE ZA NAMA

Vođen potrebom da osnaži potencijal muzičkog stvaralaštva PAM CG je i u ovoj godini kroz Fond za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti, pružio snažan podsticaj muzičkim autorima.

U tom cilju, uspješno smo sproveli aktivnosti kroz program “Create together” koje su za cilj imale podršku autorima muzike kroz sufinansiranje njihovih projekata. Sa druge strane pružili smo podršku našim članovima preko “Fonda solidarnosti” koji je pomogao autorima muzike da ostanu kreativni u vrijeme pandemije.

PAM CG će i u narednim godinama nastaviti da stimuliše, unapređuje i promoviše muzičko stvaralaštvo domaćih autora svih žanrova.

STVARAJMO MUZIKU ZAJEDNO!