ODRŽAN SASTANAK KOLEKTIVNIH AUTORSKIH MUZIČKIH ORGANIZACIJA PAM CG, SAZAS (SL) , HDS ZAMP (HR), SOKOJ (SR) I ZAMP (SM)

U organizaciji PAM-a, CG u Tivtu je 23.11.2021. godine održan Regionalni sastanak kolektivnih organizacija za zaštitu prava autora muzike. Sastanku su, pored  predstavnika domaćina PAM-a CG,  prisustvovali predstavnici HDS ZAMP-a iz R. Hrvatske, SAZAS-a iz R. Slovenije, SOKOJ-a iz R. Srbije i ZAMP-a iz R. Sjeverne Makedonije. Predstavnici  AMUS-a iz Bosne i Hercegovine nijesu prisustvovali ovom sastanku iz opravdanih razloga.

Sastanku je ispred PAM-a CG, pored ostalih, prisustvovao izvršni direktor g-din Vasilije Raičević.

Na sastanku su predstavljene  aktivnosti kolektivnih organizacija sa posebnim akcentom na uticaj aktuelne pandemije COVID19 na njihov rad, ostvarivanje i zaštitu prava autora muzike i mjere koje su kolektivne organizacije preduzele i dalje preduzimaju u cilju prevazilaženja izazova pandemije, a posebno sanacije njenih negativnih posljedica. Konstatovano je da su sve kolektivne organizacije primijenile adekvatne modele borbe sa negativnim posljedicama pandemije pružanjem pomoći autorima muzike preko fondova solidarnosti i na drugi odgovarajući način i uvođenjem raznih stimulativnih mjera za korisnike autorskih muzičkih djela.

PRIHODI AUTORA NA GLOBALNOM NIVOU U 2020. GODINI

Međunarodna konfederacija autora i kompozitora CISAC u svom objavljenom izvještaju o ostvarenim naknadama od autorskih prava u 2020. godini, pokazuje koliko je kriza prouzrokovana pojavom virusa COVID19 imala negativne posljedice na kreativnu industriju. Na osnovu izvještaja 228 društava iz 120 zemalja, globalni prihodi autora muzike, audiovizuelnih, pozorišnih i književnih umjetnosti u 2020. godini pali su za 9,9 %, odnosno preko 1 milijardu eura u odnosu na 2019. godinu.
Kada su u pitanju kreativne industrije, prihod od autorskih muzičkih prava zabilježio je pad od 10,7 posto u odnosu na 2019. godinu. Unutar toga, najveći pad prihoda zabilježen je kod naplate po osnovu javnih izvođenja i to čak 45%.
Dramske umjetnosti su zabilježile pad od 44 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok audiovizuelne umjetnosti nisu zabilježile pad zbog porasta pretplata na video-on-demand usluge.
Međutim, prihod od digitalnih muzičkih servisa i platformi zabilježio je rast u 2020. godini u isnosu od 16,6% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan prihod na globalnom nivou po ovom osnovu iznosio je 2,4 milijarde aura, što je na neki način ublažilo ukupan pad.
PAM CG je kao društveno odgovorna Organizacija, u uslovima pandemije kroz Fond solidarnosti pružila podršku svojim članovima, a sa druge strane obezbijedila velike povoljnosti za legalne korisnike autorskih muzičkih djela kako bi lakše prevazišli posljedice krize. Pored toga, velikim zalaganjem zaposlenih u stručnoj službi, uspjeli smo da u vrijeme pandemije smanjimo troškove poslovanja i zaključimo veliki broj novih ugovora sa korisnicima autorskih muzičkih djela. Sve je to rezultiralo da, u uslovima lošeg privrednog ambijenta, sistem zaštite autorskih muzičkih prava u Crnoj Gori ostane stabilan.

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata i programa

NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG objavljuje

P O Z I V

Za dostavljanje prijava za realizaciju projekata i programa koji za cilj imaju stimulisanje, unaprjeđenje ili promovisanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, članova PAM-a CG, kao i afirmaciju i podsticanje kulturne raznolikosti.

Pravo na podnošenje prijava imaju:
– Članovi čija je matična organizacija PAM CG i koji imaju državljanstvo Crne Gore;
– Pravna lica registrovana najmanje godinu dana u Crnoj Gori, koja su afirmisana u obavljanju djelatnosti i posjeduju odgovarajuće kapacitete za realizaciju programa za koji podnose zahtjev.

Prijave je potrebno dostaviti u periodu od 01.11.2021. do 30.11.2021. godine, putem pošte ili u poslovnim prostorijama PAM-a CG na adresi ul. Dr Vukašina Markovića br.110, Podgorica (radnim danima od 12 do 14h).
Formular koji je potrebno ispuniti za prijavu na konkurs, možete preuzeti na zvaničnoj web strani PAM-a CG (Autori, Formular) ili na linku Formular
Projekti i programi će se finansirati iz Fonda za kulturne i socijalne namjene i podsticanje kulturne raznolikosti.

PAM CG

PODRŠKA TURISTIČKOJ PRIVREDI

U cilju pružanja podrške turističkoj privredi, PAM CG je odobrio određene popuste i olakšice za februar, mart, april i maj mjesec 2021. godine, korisnicima koji imaju zaključen ugovor o neisključivom korišćenju repertoara PAM CG i to:
Odobrava se popust u iznosu od 50 % Tarife za sve turističko ugostiteljske objekte (sa ili bez smještajnih kapaciteta) za februar 2021. godine, za dane kada su obavljali djelatnost.

PAM CG je korisnike (turističko ugostiteljske objekte sa ili bez smještajnih kapaciteta), oslobodio obaveze plaćanja za mart mjesec 2021. godine.

Naknada za turističko ugostiteljske objekte bez smještajnih kapaciteta, za april i maj mjesec biće obračunata u skladu sa mjerama Vlade Crne Gore koje su važile za taj period, odnosno naknada će biti obračunata samo po osnovu javnog izvođenja, dok će turističko ugostiteljskim objektima sa smještajnim kapacitetima, za isti period, biti odobren popust od 50%.

Vjerujemo da će navedene mjere biti od koristi turističkoj privredi ali i učiniti da sistem zaštite intelektualne svojine, prije svega autorskih muzičkih djela, bude održiv i na zakonu zasnovan.
Koristimo priliku da pozovemo sve korisnike: TV i radio stanice, turističko – ugostiteljske objekte, prodajne i zanatske objekte, muzičke festivale, kao i druge korisnike autorskih muzičkih djela, da ukoliko to nijesu uradili, zaključe ugovor sa PAM CG kako bi na legalan način koristili muziku i tako izbjegli nepotrebno izlaganje sudskim troškovima.